Category: ข่าวประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายการดำเนินงานจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายการดำเนินงานจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “การประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการบันทึกสมุดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในระบบออนไลน์ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส67”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “การประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการบันทึกสมุดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในระบบออนไลน์ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส67”

สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 “นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา”

สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 “นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่งนางสาว อภิญญา ตะเพียนทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมประกวดเยาวชนดีเด่นฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่งนางสาว อภิญญา ตะเพียนทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมประกวดเยาวชนดีเด่นฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Fun Run ชวนน้องวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Fun Run ชวนน้องวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ณ โบราณสถานวัดสนามชัย

นางสาวธัญชนก คำประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

นางสาวธัญชนก คำประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566