Category: ข่าวประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Fun Run ชวนน้องวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Fun Run ชวนน้องวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ณ โบราณสถานวัดสนามชัย

นางสาวธัญชนก คำประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

นางสาวธัญชนก คำประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ก้าวแรกสู่ครูประถมศึกษา (รุ่นที่ 3)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ก้าวแรกสู่ครูประถมศึกษา (รุ่นที่ 3)

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

กองบริการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรม Cover Dance Night Market

กองบริการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรม Cover Dance Night Market

สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM EDUCATION

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Read more […]