ภาพภายในหอพัก อาคารปราโมทย์ 1-3

โครงการอาคารที่พัก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ถนนสุพรรณบุรี-ป่าโมก ตำบลโคกโคเฒ่า  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Tel.: 035-969-623  Mobile: 089-690-3768
Email:
dormsuphan.sdu@gmail.com   ID line: @382obrmx