Author Archives: tanarat tubtimthai

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี รศ.ดร.สุขุม Read more […]

ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ กรุงเทพฯ พร้อมคณะกรรมการ ได้ประชุมงานปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ กรุงเทพฯ พร้อมคณะกรรมการ ได้ประชุมงานปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ Summer Camp

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ Summer Camp มุ่งให้เด็กนักเรียนได้ประสบการณ์ จากการทำงานจริงในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย Read more […]

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีพร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต Read more […]

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]

ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นตัวแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นตัวแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ…]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พิชิตปัญหาจราจร ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พิชิตปัญหาจราจร ประจำปีการศึกษา Read more […]

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบูรณาการรายวิชาโภชนาการเเละความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยฯ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบูรณาการรายวิชาโภชนาการเเละความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย Read more […]

สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM EDUCATION

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Read more […]