Author Archives: Nualsri Songsom

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านเกม

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านเกม Development of English Communication Skill Using Game-Based Learning *ฌลาพิชญ์ Read more […]

การลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคเรียนของนักศึกษาใหม่ รหัส 65

นักศึกษารหัส 65 ที่รายงานตัวและชำระเงินแล้ว มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ Read more […]

ประกาศผลทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

ประกาศผลทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” เพื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รายละเอียด Read more […]

ทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต”เพื่อนักศึกษาได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รายละเอียด  Read more […]

รับสมัครนักศึกษา โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส (ทุน 75 ชั่วโมง)

กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครนักศึกษา โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส (ทุน 75 ชั่วโมง) ตั้งแต่ Read more […]

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Read more […]