Author Archives: บัญชา ภูมิดี

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมและอำนวยความสะดวกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2567

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมและอำนวยความสะดวกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2567

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(130)/2567

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(130)/2567

กิจกรรมปฏิบัติการงานจัดเลี้ยง รายวิชาการให้บริการอาหารปริมาณมาก โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

กิจกรรมปฏิบัติการงานจัดเลี้ยง รายวิชาการให้บริการอาหารปริมาณมาก โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร จังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ ณ หอมขจรฟาร์ม

องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร จังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ ณ หอมขจรฟาร์ม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 238 (12) เรื่อง “ความเหงา…ฆ่าเราได้”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 238 (12) เรื่อง “ความเหงา…ฆ่าเราได้”

การอบรม โครงการพัฒนานักศึกษาในหัวข้อ จุดประกาย… ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ

การอบรม โครงการพัฒนานักศึกษาในหัวข้อ จุดประกาย… ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดกิจกรรมพบนักศึกษาฯ

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดกิจกรรมพบนักศึกษาฯ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2566

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2566