Author Archives: บัญชา ภูมิดี

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

การประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภค

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภค

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

สถาบันขงจื่อฯ จัดการประชุม ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561

สถาบันขงจื่อฯ จัดการประชุม ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 – 29 ตุลาคม 2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าแด่นายพินิจ มั่นสัมฤทธิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมถือป้ายและเดินนำนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ ลงสู่สนาม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมถือป้ายและเดินนำนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ ลงสู่สนาม และเป็นผู้เชิญรางวัลในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ รายการ ACC TRACK ASIA CUP 2018

ประชุมเพื่อทบทวน กำกับ ติดตามการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ.2561-2564

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเพื่อทบทวน กำกับ ติดตามการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ.2561-2564

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2