Author Archives: บัญชา ภูมิดี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการวันเด็กแห่งชาติปี 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ณ หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้า​แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้า​แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้า​แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี​ จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้า​แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี​ จังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงงาน “ปฐมวัยเดินตามรอยพ่อสานต่อศาสตร์พระราชา”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงงาน “ปฐมวัยเดินตามรอยพ่อสานต่อศาสตร์พระราชา” โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ