Author Archives: บัญชา ภูมิดี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการแก่ชุมชน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ”แม่บ้านมืออาชีพและการดูแลนาย”

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ”แม่บ้านมืออาชีพและการดูแลนาย”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานครบรอบ 65 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานครบรอบ 65 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร KM Speed Up

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร KM Speed Up การเขียนผลงานเข้าสู่ระดับชำนาญการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานมหัศจรรย์ 11 ปี มังกรสวรรค์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานประจำปีจังหวัดสุพรรณบุรีในงาน “มหัศจรรย์ 11 ปี มังกรสวรรค์”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมออกร้านงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

วันที่ 23 มกราคม 2562 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เยี่ยมชมบูธของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต Read more […]