Author Archives: บัญชา ภูมิดี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงงาน “ปฐมวัยเดินตามรอยพ่อสานต่อศาสตร์พระราชา”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงงาน “ปฐมวัยเดินตามรอยพ่อสานต่อศาสตร์พระราชา” โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ

โครงการจิตอาสา “สานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการจิตอาสา “สานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการความเชี่ยวชาญเพื่อท้องถิ่น

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการความเชี่ยวชาญเพื่อท้องถิ่น ในกิจกรรม “อาหารปฐมวัย เสริมสร้างอนามัยแข็งแรง”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงงาน “ปฐมวัย ๙ ตามรอยพ่อสู่ศาสตร์พระราชา”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงงาน “ปฐมวัย ๙ ตามรอยพ่อสู่ศาสตร์พระราชา” วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

สาขาการศึกษาปฐมวัยทัศนศึกษาสถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ครูทองเหมาะ แจ่มแจ้ง

สาขาการศึกษาปฐมวัยทัศนศึกษานอกห้องเรียนชุมชนที่มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference หัวข้อ นโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์

สถาบันขงจื่อ บรรยายวิชาการ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน (สำหรับธุรกิจโรงแรม)

ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย และ อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจโรงแรม บรรยายวิชาการ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน (สำหรับธุรกิจโรงแรม)