Author Archives: บัญชา ภูมิดี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมในการดำเนินกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมในการดำเนินกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าตามระบบ IQA

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ IQA

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้ง

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ Read more […]

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมสัมมนาโครงการ EF : ทักษะสมองกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร อาจารย์ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมสัมมนาโครงการ EF : ทักษะสมองกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21