Author Archives: บัญชา ภูมิดี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาธิตการปรุงอาหารและคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท Sea Value

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาธิตการปรุงอาหารและคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท Sea Value

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2562

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี (คปอ.)

ประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2562

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2562

การประชุมกองบริการนักศึกษา

การประชุมกองบริการนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยมีการบูรณาการร่วมกับหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5 (56)/2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5 (56)/2562 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ