วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ SDU eVote การลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ SDU eVote การลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ SDU eVote การลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดี จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยคณะผู้บริหารและคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร ในการลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม SDU Library @Suphanburi 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี