กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการควบคุมอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนัก

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการควบคุมอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนัก

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการควบคุมอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนัก ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ในเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ตามหลักโภชนาการ และได้ฝึกการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนการเรือน สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องโถงโซนซ้าย ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ และห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 4 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี