มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมงานนิทรรศการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 รวมถึงรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแนะแนวฯ และนักศึกษา แนะแนวให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี