กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี (สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ) ครั้งที่ 1/2567

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี (สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ) ครั้งที่ 1/2567

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี (สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยวาระการประชุมเพื่อแจ้งแนวทางการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาทิเช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา การดูแลนักศึกษาการรักษาและปรับภูมิทัศน์ของวิทยาเขต เป็นต้น โดยการประชุมจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี