หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านภาษาในการสื่อสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

      Comments Off on หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านภาษาในการสื่อสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านภาษาในการสื่อสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยมีนายอำนาจ หนูมงกุฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายโอกาส มั่นคง รองนายก อบต. ทับตีเหล็ก สามชิกสภา ปลัด อบต. พนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ อบต. ทับตีเหล็ก ร่วมกับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 07.30-12.00 น. โดยเริ่มโครงการในวันที่ 31 มกราคม – 29 มีนาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 23 วัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี