กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี