ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักพัฒนาสังคม

      Comments Off on ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักพัฒนาสังคม

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักพัฒนาสังคม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรุงเทพมหานคร โดยคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายความเป็นมา การดำเนินงานของฟาร์มฯ การสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร และการพัฒนาการเกษตร ฯ และเข้าเยี่ยมชมโครงการเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ อาทิ โรงเรือนปลูกพืชในระบบ SMART FARM แปลงทดลองเพื่อแก้ปัญหาดินและป่าสำหรับการเกษตร แปลงทดลองเพาะปลูกไม้เลื้อย แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายาก เป็นต้น ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ และหอมขจรฟาร์ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี