มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์สวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินร่วมกับศูนย์การศึกษา หัวหิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง ใน Theme “งานวัดฉ่ำ”

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์สวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินร่วมกับศูนย์การศึกษา หัวหิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง ใน Theme “งานวัดฉ่ำ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์สวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินร่วมกับศูนย์การศึกษา หัวหิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม ใน Theme “งานวัดฉ่ำ” พร้อมโชว์การแสดง โดยทีมงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมให้แก่นักศึกษา การแก้ปัญหาและการวางแผนในการดำเนินงานต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดกิจกรรม โดยภายในงานมีการออกร้านซุ้มอาหารของสาขาวิชาต่างๆ การประกวด รวมถึงการแสดงดนตรีสดของนักศึกษา และกิจกรรมงานวัดอีกมากมายอีกด้วย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้า อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ โดยโครงการสานสัมพันธ์จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี