วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก Thailand Creative Cities Network (TCCN 2024) : นวัตกรรมเมือง (City Innovation) Suphanburi Music Crafts & Folk Arts นำโดย ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี