หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่”

      Comments Off on หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ ผู้เชี่ยวชาญ นวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กปฐมวัย ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-16.00  น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์