บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 231(5)

      Comments Off on บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 231(5)

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 231(5) ในหัวข้อ “ ถอดบทเรียน กิจกรรม : การให้องค์ความรู้เพื่อสอบต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน” โดย สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม SDU Library@Suphanburi 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library)