มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านภาษาในการสื่อสาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านภาษาในการสื่อสาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านภาษาในการสื่อสาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ร่วมลงนามในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี