มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและแนวทางในการทำงานร่วมกัน กับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและแนวทางในการทำงานร่วมกัน กับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิทวัส รัตนถาวร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร, ผศ.ณัฐพร บู๊ฮวด และผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดประชุมหารือเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและแนวทางในการทำงานร่วมกัน กับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณดวงฤดี อรุณเลิศรัศมี  HVB Development Manager พร้อมด้วยทีมงานและนักวิจัย โดยหารือเกี่ยวกับแนวโน้มทางการตลาดของวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ข้อกำหนด กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่มีความจำเป็นและสำคัญต่อกระบวนการผลิต ในวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Online Learning 05 และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเวชสำอาง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต