ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม การส่งมอบงานโครงการก่อสร้าง ศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา งวดที่ 12

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม การส่งมอบงานโครงการก่อสร้าง ศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา งวดที่ 12

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม การส่งมอบงานโครงการก่อสร้าง ศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี งวดที่ 12 โดยมีนายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ กรุงเทพฯ คณะกรรมการฯ และบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้างในการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) กิจการร่วมค้าพรอสเพอร์และรัตนฟ้า เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams และออนไซต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี