นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567

      Comments Off on นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายกองโท เชษฐา ขาวประเสริฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์