กองบริการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ การอบรมการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา “การพัฒนาวิชาชีพครูจาก วPA สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ” ปีงบประมาณ 2567

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ การอบรมการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา “การพัฒนาวิชาชีพครูจาก วPA สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ” ปีงบประมาณ 2567

ฝ่ายวิชาการ กองบริการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ การอบรมการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา “การพัฒนาวิชาชีพครูจาก วPA สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ” ปีงบประมาณ 2567 ให้แก่คณาจารย์ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและกล่าวเปิดโครงการฯ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้อง SDU Online Learning Room 12 ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี