สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย โครงการประกวดความรู้รอบตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน และโครงการแข่งขันทักษะการสอนภาษาจีน

      Comments Off on สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย โครงการประกวดความรู้รอบตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน และโครงการแข่งขันทักษะการสอนภาษาจีน

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย โครงการประกวดความรู้รอบตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน และโครงการแข่งขันทักษะการสอนภาษาจีน สำหรับครูสอนภาษาจีนชาวไทย จากโรงเรียนเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ใช้ภาษาจีนสอนภาษาจีนอย่างไร” โดย Prof. Liu Jie อาจารย์สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน การแข่งขันทักษะการสอนภาษาจีน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี