ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องการสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องการสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานวันพิการสากล ประจำปี 2566 และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องการสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ร่วมลงนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและพัฒนาศักยภาพ เพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเพื่อการมีอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยพิธีจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)