กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง SDU : DNA 2023

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง SDU : DNA 2023

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง SDU : DNA 2023 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมกิจกรรมลอยกระทง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในวิทยาเขตฯ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสืบไป อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร ทั้งกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง DIY และการออกร้านขายของจากบุคลากรและนักศึกษา กิจกรรมประกวดเทพธิดานพมาศ เทพบุตรเดือนเพ็ญ ทิฟฟานี่เดือนเพ็ญ และ MC STAR เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับผู้ร่วมงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00-21.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารสวนแก้ว 1 และ บริเวณสระบัว อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี