มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 205(48) ในหัวข้อ “วันลอยกระทง”

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 205(48) ในหัวข้อ “วันลอยกระทง”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 205(48) ในหัวข้อ “วันลอยกระทง” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครพล ไวเชียงค้า อาจารย์อิทธิพล อเนกธนทรัพย์ อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และออนไซต์ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30-16.30 น.