กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2566

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2566

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2566 เพื่อการบริหารจัดการและการเตรียมการดำเนินงานในด้านต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ต่อคณะกรรมการประจำวิทยาเขตฯ โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงินชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี