กองอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมผจญเหตุอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ.2566

      Comments Off on กองอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมผจญเหตุอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ.2566

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมผจญเหตุอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ.2566 ให้กับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ โดยมีทีมวิทยากร จากหน่วยฝึกอบรมจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความรู้ในองค์ประกอบของเพลิง การดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ฯ และในภาคปฏิบัติเป็นการซ้อมการอพยพ และการดับเพลิงด้วยถังอุปกร์เคมีชนิดต่างๆ โยการอบรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 และบริเวณลานจอดรถ ด้านหน้าอาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี