กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมพนักงานขับรถยนต์ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

      Comments Off on กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมพนักงานขับรถยนต์ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมพนักงานขับรถยนต์ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองกลาง เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ และพนักงานขับรถยนต์ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อชี้แจงหน้าที่และนโยบายการปฏิบัติงาน เช่นการแต่งกาย การขับรถ ระเบียบการใช้รถของมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยการประชุมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี