กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรโดยทีมกู้ชีพ จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย สาธิต และให้นักศึกษาได้ลงมือในภาคปฏิบัติ ซึ่งในหลักสูตรมีเนื้อหาดังนี้ 1.ต้องทำอย่างไรเมื่อพบผู้ป่วยฉุกเฉิน 2.การประเมินสภาพการเจ็บป่วย 3.ความเข้าใจในขั้นตอนและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และ 4.การรู้วิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า การอบรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี