มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัด “Halloween Night Market”

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัด “Halloween Night Market”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัด “Halloween Night Market” เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมให้แก่นักศึกษา การแก้ปัญหาและการวางแผนในการดำเนินงานต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดกิจกรรม โดยภายในงานมีการออกร้านซุ้มอาหารของสาขาวิชาต่างๆ และการแสดงดนตรีสดของนักศึกษา กิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ ลานชั้น 1 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี