กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2567

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2567

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ผศ.ดร. สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมและกล่าวเปิดงาน โดยสาขาวิชาต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
โดยในแต่ละสาขาวิชา ได้จัดกิจกรรมย่อยประกอบด้วยการแนะนำสาขาวิชาของตนเอง การสาธิตกิจกรรมในหลักสูตร เช่น การจัดทำสื่อการเรียนการสอน การทำอาหารและเบเกอรี่ การแนะนำอุปกรณ์ต่างๆ บนเครื่องบิน การเสิร์ฟและดูแลผู้โดยสาร เป็นต้น และแนะนำอาชีพที่รองรับเมื่อสำเร็จการศึกษา รวมถึงนำรุ่นพี่ร่วมให้แนวทางการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการประกอบอาชีพในอนาคต โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์และเสาร์ที่ 20-21 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี