สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ บริษัท สัมมิท เคมีคอล จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ The power of biotechnology in cosmetic products

      Comments Off on สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ บริษัท สัมมิท เคมีคอล จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ The power of biotechnology in cosmetic products

สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ บริษัท สัมมิท เคมีคอล จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับนักศึษาชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ The power of biotechnology in cosmetic products ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง โดยมี ผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล และ ผศ.ดร.นาฎลดา อ่อนวิมล เป็นอาจารย์ผู้สอน โดยได้รับเกียรติจากคุณฐาเนตร ท้าวธงไชย ตำแหน่ง Business development manager และทีมงาน เข้าร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติการในรายวิชาครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (5205) อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี