กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12(124)/2566

      Comments Off on กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12(124)/2566

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12(124)/2566 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ผู้จัดการโครงการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา คณาจารย์ผู้ประสานงานสาขาวิชาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมทั้งการมอบหมายการดำเนินงานด้านต่างๆที่จะมีขึ้นต่อไป โดยการประชุมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี