มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับการตรวจประเมินฯ ณ ห้อง VIP 2 ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับ รับการสัมภาษณ์ และรับฟังผลการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 3 และวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-18.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี