มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดวังหิน ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดวังหิน ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนฤทัย ศรีทองเกิด และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 และสาธิตการทำขนมดาราทอง (ทองเอก) แก่ชาวบ้านและผู้ที่สนใจภายในงาน ทั้งนี้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้เข้าเยี่ยมชมบูธของวิทยาเขตอีกด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายนม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดวังหิน ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี