ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน”

      Comments Off on ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน” จัดโดยงานพยาบาล คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทั้งสายสนับสนุนวิชาการและสายบริการ ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี