มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรี

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายวีระ ตั้งวุทฒิไกรวิทย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาวราชพฤกษ์ อุบลศรี ผู้อำนวยการเขตศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี กับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรี และกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการดำเนินงานทำงานเชิงรุกด้านการบูรณาการด้านการท่องเที่ยว การเกษตรปลอดภัย และการศึกษา โดยพิธีลงนามความร่วมมือจัดขึ้นในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องพลายงาม โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี