ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดการจัดโต๊ะบูชาไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ในงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566

      Comments Off on ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดการจัดโต๊ะบูชาไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ในงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดการจัดโต๊ะบูชาไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ในงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดการประกวดโต๊ะบูชาเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอันดีงามและสืบทอดความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีมาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยโต๊ะบูชาเจ้าพ่อหลักเมือง มี 2 ประเภท คือ ประเภทหน่วยงาน องค์กร ชุมชน กลุ่ม และประเภทบุคคล โดยการประกวดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ เส้นทางการเดินแห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี งานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566