มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับวิทยาเขต ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมรับการตรวจประเมินฯ โดยมีกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และออนไซต์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะกรรมการการตรวจประกัน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม นายเจษฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ กรรมการ และ ดร.ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น เลขานุการ ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00-16.00 น.