มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SDU Direction ฉบับปรับปรุงของวิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SDU Direction ฉบับปรับปรุงของวิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SDU Direction ฉบับปรับปรุงของวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยในโครงการประกอบไปด้วย กิจกรรม Work Shop โดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในหัวข้อ
“SDU Direction: SMALL but SMART revised version 2023-2024”
“OWL To University”
“โครงสร้างการแบ่งงานผู้ปฏิบัติงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี”
รวมถึงให้ผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรรณบุรีและเลขานุการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม และผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เสนอเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานของตนเอง พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม (S.D.U. Participation Recreation) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารมุสลิม (อาคารจันทร์เจริญ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี