กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2566

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2566

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2566 เพื่อการบริหารจัดการและการเตรียมการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ และการรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย การดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ต่อคณะกรรมการประจำวิทยาเขตฯ โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี