วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนา ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ ร่วมแนะแนวให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 รวมถึงรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

โดยกิจกรรมการแนะแนว จัดขึ้น ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00-13.00 น.