วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะทำงานจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะทำงานจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาและทีมงาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะทำงานจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา บรรยาย “การดำเนินงานของแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ หอมขจรฟาร์ม” ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาต้นแบบตรวจวัดความสุกแก่ของผลเมล่อนด้วย Deep Learning Platform : CiRA CORE” และเข้าเยี่ยมชมหอมขจรฟาร์มและโรงเรือนปลูกเมลอน ที่มีการติดตั้งเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ CiRA CORE ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-13.00 น.