วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 43 ท่าน เกี่ยวกับการเรียนรู้นวัตกรรมการทำเกษตรปลอดภัยแนวใหม่ ในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานและการพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม โดยมี ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินงานของหอมขจรฟาร์ม และผู้ศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมหอมขจรฟาร์ม ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.